Rapportage over missiegedreven innovatiebeleid

19-06-2024

De provincie Noord-Brabant wil het eigen missiegedreven innovatiebeleid doorontwikkelen en de ontwikkelingsrichting doorvertalen in de nieuwe Uitvoeringsagenda Economie Kennis en Talentontwikkeling 2024-2027.

Met dit nieuwe uitvoeringsprogramma bouwt de provincie voort op eerder ingezet innovatiebeleid.

De provincie stelde BrabantAdvies de volgende vraag: Wat zijn, uitgaande van de door de provincie vastgestelde missies en in het licht van de veranderde context, de kansen en uitdagingen van het missiegedreven innovatiebeleid in Brabant en wat is nodig voor de doorontwikkeling ervan? Wat betekent dat voor de rol, inzet en het instrumentarium van de provincie? 

Missiegedreven innovatiebeleid: een ander type innovatiebeleid

Brabant beschikt over de juiste assets om missies dichterbij te brengen en duurzaam verdienvermogen te borgen: een sterke technologische basis, een solide ondersteunings- en uitvoeringsstructuur en een cultuur van samenwerking. BrabantAdvies pleit ervoor deze kracht verder te benutten, vraagt aandacht voor focus én samenhang binnen de missies en het realiseren ervan óók te organiseren via sociale en institutionele innovatie.
Missiegedreven innovatiebeleid onderscheidt zich door een overheid die richting geeft en regie neemt in complexe vraagstukken, en die bedrijven en maatschappelijke partijen uitdaagt tot het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan oplossingen. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen daarbij om fundamentele veranderingen. Missiegedreven innovatiebeleid zet daarom niet alleen in op technologische innovatie, ook sociale en institutionele innovatie is nodig. Daarbij onderstreept BrabantAdvies dat aandacht nodig blijft voor de ‘basis’ waarop missiegedreven innovatiebeleid moet landen. Want het ondernemers- en innovatieklimaat staat onder druk. Regeldruk, moeite om op te schalen en personeelskrapte beperken de ruimte om te kúnnen veranderen en vernieuwen. Het ‘innovatiespeelveld’ is daarbij druk georganiseerd, maar daarmee niet altijd overzichtelijk en toegankelijk voor unusual suspects: vernieuwers, maar ook het meer generieke mkb dat juist weinig ruimte ervaart om te vernieuwen.

Aanbevelingen

Vernieuw vanuit en met bestaande kracht

 • Scherp met partners de missies aan vanuit de onderscheidende potentie in Brabant en ontwikkel de ecosystemen daarop door.
 • Vul de rol van verbindend regisseur in: door partijen te verbinden, roadmaps te ontwikkelen en de benodigde interventies in kaart te brengen die nodig zijn om kansrijke innovaties verder te brengen.
 • Houd oog voor aspecten van sociale en institutionele innovatie, om de innovaties ook toe te kunnen passen en op te schalen.
 • Creëer openheid voor unusual suspects en betrek ze bij de uitvoering. Zorg voor fysieke plekken en living labs waar open innovaties tot stand komen. Faciliteer de doorontwikkeling van de triple helix-structuren naar multi helix, zodat andere stakeholders betrokken worden in beleidsontwikkeling en -uitvoering.
 • Leer het ondernemersveld in de breedte goed kennen en investeer in business intelligence om het mkb gerichter te mobiliseren.

Blijf de eigen unieke rol als middenbestuur strategisch inzetten

 • Behoud aandacht voor effecten voor brede welvaart in alle regio’s en kijk voorbij de bestaande economische basis. Een al te technologische focus in de missies leidt al snel tot focus op bestaande sterktes en sterke regio’s.
 • Agendeer en adresseer vraagstukken die met de maatschappelijke opgaven óók om aandacht vragen: denk aan de geopolitieke risico’s en dataveiligheid van onze verzwaarde netinfrastructuur of aan de ruimtelijke effecten van de inzet op strategische autonomie en circulaire productie.

Kies voor focus en samenhang in de missies, maar zet wél in op een provinciebrede strategie

 • Richt de missies, vertaal ze in een langetermijnaanpak, positioneer daarin de innovatiecoalities en ben kritisch op de effectiviteit en/of meerwaarde van de missies en deze coalities. Sta naast de uitvoering en signaleer wat nodig is om missies verder te brengen.

 • Zorg voor goede doorvertaling van missies in het arbeidsmarktbeleid.
 • Richt de interventiemogelijkheden scherp op de missies, denk aan subsidies, cofinanciering en fondsen, de rol van launching customer om markttoegang voor innovaties te faciliteren, de inzet van deelnemingen etc. Baken daarbij de provinciale rol goed af en ben daar duidelijk over naar de andere stakeholders.
 • Vertaal de missies ook ruimtelijk door. Breng dilemma’s in kaart en geef ze plek in collegiale besluitvorming en de communicatie daarover.
 • Zorg voor breder eigenaarschap voor missiegedreven beleid binnen het college. Benoem bijvoorbeeld een ambassadeur in het college van GS per specifieke missie.
Richt de blik op de eigen organisatie
 • Zorg voor provinciebrede samenwerking. Een te sectorale benadering op inhoud en financiën werkt belemmerend. Wees kritisch ten aanzien van (stapeling van) eigen beleid.
 • Zorg voor inhoudelijke kennis van de missies bij provinciale medewerkers én benut de kennis bij de eigen uitvoeringsorganisaties waar mogelijk. Zorg voorcompetenties op het gebied van ondernemerschap, regievoering, opdrachtgeverschap, projectontwikkeling en community management.
 • Neem PS goed mee in de specifieke werkwijze van missiegericht innovatiebeleid.

Relevante informatie

Bekijk hier de samenvatting van het advies.

Meer informatie over het advies? Neem contact op metKarin van Steensel

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen