Subsidie voor realisatie Smart Mobility innovatiecentrum Helmond

30-03-2022
713 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar om samen met initiatiefnemers TNO en de gemeente Helmond de realisatie van een open innovatiecentrum voor slimme mobiliteitsoplossingen te versnellen. In 2022 wordt deze investering ingezet voor het realiseren van de testinfrastructuur.

Nieuwe prioriteiten: testen op systeemniveau

Nederland heeft een uitstekende reputatie opgebouwd als het gaat om slimme mobiliteitsinnovaties voor minder uitstootreductie, meer efficiency en grotere verkeersveiligheid. Het intelligent functioneren van het voertuig in zijn omgeving krijgt steeds meer aandacht van nationale en internationale beleidsmakers dan het innovatieve voertuig zelf. Dat betekent ook dat onderzoek en R&D zich steeds meer op het voertuig in zijn omgeving richt: in het verkeer, in de stad, op corridors en op logistieke hubs. Innovaties moeten getoetst worden op systeemniveau om van experimenteren met slimme mobiliteit tot opschaling richting praktijk te komen. Niet alleen functioneel, maar juist ook om de maatschappelijke impact te toetsen.

Onze ambitie is om met het open innovatiecentrum vruchtbare grond te bieden aan bekende en nieuwe partners in innovatie-ecosystemen. Die ecosystemen gaan een stap verder zodat we samen de toekomstige systemische mobiliteitsuitdagingen bij de horens kunnen vatten én daarmee tegelijkertijd de economische slagkracht van Nederland en die van zuidoost Brabant in het bijzonder kunnen vergroten. De uitdaging én kans ligt daarbij in het verbinden van de traditionele automotive industrie met de ICT sector en nationale en regionale overheden.

~ Ellen Lastdrager - managing director Traffic & Transport - TNO ~

Gedeelde R&D zorgt voor slagkracht

Om die ambitie te kunnen verwezenlijken zijn breed toegankelijke state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en nieuwe innovatieve manieren van samenwerken nodig. Op deze manier gedeelde R&D biedt het voordeel om kennisontwikkeling en implementatie in de dagelijkse praktijk te versnellen en verlaagt bovendien de drempel voor het MKB om met innovatie aan de slag te gaan.

Een open innovatie centrum is van cruciaal belang om de technologie rondom autonoom rijden door te ontwikkelen en creëert economische kansen voor het Brabantse MKB, de regio, en het verdienvermogen van Nederland.

~ Martijn van Gruijthuijsen - gedeputeerde Economie - provincie Noord-Brabant ~

Fysieke testfaciliteiten maken Helmond de perfecte thuisbasis

Het testen van mobiliteitsoplossingen op systeemniveau vergt uitgebreide R&D infrastructuur. Vaak gaat het ove complexe systemen die over verschillende waardeketens lopen (automotive, ICT, fysieke  infrastructuur, verkeersmanagement) wat veiligheidsbeoordeling en implementatie ingewikkeld maakt. Een nauwe koppeling tussen virtuele modellen en fysieke testomgevingen is nodig om de effecten over de keten te kunnen beoordelen en voorspellen. In en rondom de Automotive Campus in Helmond is die infrastructuur reeds aanwezig, zoals bijvoorbeeld de A270; een kilometerslange real life testomgeving uitgerust met camera’s, transponders en wifibakens en kruispunten met intelligente verkeerslichten.  

Een open innovatiecentrum draagt bij aan het nog breder en dieper wortelen van het automotive innovatie-ecosysteem in de regio en het versterken van de competitiviteit van de mobiliteitssector in Nederland. Helmond als broedplaats is een logische keuze gezien de volop aanwezige test- en demonstratiefaciliteiten op de openbare weg.

~ Elly Blanksma - burgemeester Helmond ~

Blik vooruit: next steps

Om de bestaande testfaciliteiten te transformeren tot een breed gedeeld open innovatiecentrum zijn er samen met de partners reeds een aantal vervolgstappen gedefinieerd.

  1. Aanpassing van het exploitatiemodel waarbij het instrumentarium in dienst staat van innovatieprojecten en programmatische samenwerkingen binnen innovatie-ecosystemen, met hierin bijzondere aandacht voor mkb en onderwijs.
  2. Positionering; waarbij wordt gekeken naar de inbedding van het centrum in het bestaande innovatielandschap om het onderscheidend vermogen en de toegevoegde waarde met het oog op de innovatie- en R&D agenda’s te borgen.
  3. Aanpassing en vernieuwing van het instrumentarium gekoppeld aan nationale R&D-agenda’s met de programma’s resulterend uit de R&D-mobiliteitsregeling, Groeifonds Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit en het Smart Transport Delta Plan.
  4. Passende huisvesting.

Meer weten?

Op de website van de Automotive Campus Helmond lees je meer over Smart Mobility.
Ga naar de website

Op naar een toekomstbehendige economie voor Brabant in 2030! 

Afbeeldingen

 

Toekomstbehendig Brabant

Toekomstbehendigbrabant.nl is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Hoe ziet Brabant eruit in 2030? Op dit platform delen we onze ecomomische visie en ambities en willen we je inspireren door te laten zien hoe Brabant onderweg is naar de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan om op de hoogte te blijven en ga mee op weg naar 2030.
Inschrijven


 

 

 

Cookie-instellingen